Så påverkas tandvården av barnkonventionen

Första januari 2020 gäller FN:s barnkonvention som lag i Sverige. Så påverkas tandvården av barnkonventionen.

Den första januari 2020 får Sverige en ny lag som påverkar situationen för barnen i landet. Det är FN:s barnkonvention som implementeras i svenska lagen vilket många föreningar som kämpar för barnens rätt har kämpat för länge. 

Några som uppskattar ändringen är Barnombudsmannen som anser att barnens rätt inte helt tydligt har implementerats i svenska vården. Det gäller då både tandvård och sjukvård. 

I en artikel från Tandläkartidningen säger Gunilla Klingberg att barn som far illa inte anmäls i den utsträckning som det borde. Det finns alltså tillfällen då barnen inte bemöts med respekt och i vissa fall till och med kränks. 

Lagen ska stärka barnens ställning

FN:s barnkonvention kan alltså stärka barnens ställning i samhället. Framförallt är det ”barnets behov” som ska sättas i fokus. Ett exempel är att barnkonsekvensanalyser kan behöva genomföras i betydligt större utsträckning än tidigare. Barn kan även få det lättare att lämna in åsikter på den vård man fått. 

Det innebär även att vårdpersonalen behöver se på barnets hela situation på ett tydligare sätt än tidigare. Än så länge sker mycket få orosanmälningar av personer i vården trots att det är där som de första tecknen borde kunna ses på dåliga familjeförhållanden. Med barnkonventionen som lag kan mer utbildning ske mot att just se till barnets bästa och hur man lättare ska upptäcka missförhållanden. 

Arbete med barn kräver kunskap om barn

Idag finns ingen tydlig skillnad mellan att jobba med barn och vuxna som tandläkare. En del väljer visserligen att specialisera sig men allmänna tandläkare kan både få barn och vuxna att ta hand om. När barnkonventionen blir lag ställs högre krav på de som jobbar med barnen. Tandläkartidningen skriver att en tandläkare som ska jobba med barn förväntas ha kunskap om barnets utveckling, hälsa och hur en vuxen inom vården på ett tydligt sätt kan kommunicera med barn. 

Försenad utredning

Inför införandet av lagen har Barnkonventionsutredningen arbetet med frågan. Tanken var i början att lägga fram ett förslag redan november föregående år. Men efter förseningar blev det inte förrän januari 2020 som lagen kunde implementeras. Utredningen pågick fram till 15:e november 2019 varpå beslutet togs om lagändringen. 

Med lagändringen följer även vägledning och tolkning kring hur lagarna ska användas i vardagen. Dessa kan bland annat laddas hem från SKL.se samt Regeringen.se. Via Regeringen.se går det även att läsa utvecklingen och utredningen som legat bakom lagen. 

5 Feb 2020